Topluma Hizmet

İİBF TOPLUMUN HİZMETİNDE!

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Fakültemizde 2006 yılından beri binlerce öğrenci ve pek çok öğretim üyesi ile birlikte “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi yürütülüyor.

Elbette farklı üniversitelerde de benzer uygulamaları görmek mümkün. Ancak Üniversitemiz ve Fakültemiz geniş öğrenci katılımı ve kendine özgü başarılı uygulamalarıyla benzerleri arasında dikkat çekiyor.

Sivil toplumun gücüne inanan ve bu gücü gelişmenin en önemli dinamiği olarak gören İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çok sayıda sosyal sorumluluk projesini bir arada yürüttü. İlköğretim okullarında kütüphaneler oluşturulmasından, şehrin gürültü haritasının çıkarılmasına, ilaç toplama kampanyalarından, engellilerin topluma aktif katılımının sağlanmasına kadar, insan ve insana dair her alanda projeler üretilen Fakültemizde yıllardır büyük bir özveri ile gerçekleştirilen çabalar artık daha sistemli ve etkin olarak yürütülmeye başlanmış durumda.

Bu amaçla Eskişehir Valiliği ile bir protokol imzalandı ve Fakülte bünyesinde bir koordinatörlük oluşturuldu. Rektörlüğümüzün de büyük desteğini alan Fakültemiz, Valilik ile işbirliği yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi tüm birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve koordineli bir şekilde projelerini yönetiyor.

Yapılan çalışmalar ile bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanırken diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıkları arttırılıyor. Sonuçta öğrencilerin kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, ekip çalışmalarına yatkın, sorunların çözümüne yönelik sorumluluk alan, aktif yurttaşlar olarak gelişimine katkıda bulunuluyor. Yapılan onlarca proje arasından birkaçına bakmak bile yapılanları anlamak açısından yeterli. Örneğin “kütüphane oluşturma projesi” kapsamında bir yandan milli eğitim okulları için binlerce kitap toplanırken diğer yandan çok sayıda farklı okul gerçek anlamda birer kütüphaneye sahip oluyor.

Yine başka bir projede öğrenciler Valilik Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde KPSS eğitimleri veriyor ve bir oyuncak kütüphanesi hazırlıyor. “Hayat Bir Armağandır” adlı projede ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri bölümünde yatan hasta çocukların fiziksel ve ruhsal koşullarının iyileştirilmesi amacına yönelik faaliyetler yapılıyor. Bu amaçla öğrencilere hastanede oryantasyon eğitimi veriliyor ve sonrasında öğrenciler her hafta sonu düzenli olarak hastaneye giderek beraberlerinde götürdükleri resim malzemeleri, müzik enstrümanları ve kitaplarıyla çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyor ve dönem sonunda da bir sergi düzenliyor.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Nasıl Ortaya Çıktı?

1988 yılında 388 Avrupa üniversitesi rektörü tarafından onaylanmış Bologna Üniversiteler Anayasası’nda (Magna Charta Universitatum);

 • Geleceği kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin belirleyeceği
 • Çevreye duyarlı kuşakların yetiştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği ve
 • Topluma hizmetin üniversitelerin de bir fonksiyonu olduğu

anlayışına vurgu yapılmış ve bu bağlamda “özerklik”, “öğretim ve araştırma birlikteliği”, “öğretim ve araştırmada özerklik” ve “insancıl anlayış” şeklinde dört temel prensip benimsenmiştir.

Bologna sürecine uyum bağlamında YÖK, eğitim fakültelerinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin verilmesini kararlaştırmıştır. Üniversitelerin toplumla bütünleşmesini sağlamak amacıyla YÖK, söz konusu dersin tüm üniversitelerde verilmesini uygun bulmaktadır. Bu bakımdan Anadolu Üniversitesi, Topluma Hizmet Uygulamaları dersini toplumla bütünleşme bağlamında önemseyerek 2006 yılı itibariyle çeşitli birimlerinde uygulanmasını kararlaştırmıştır. Fakültemizde de 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Topluma Hizmet Uygulamaları dersini her öğretim yılı güz ve bahar dönemi itibariyle yaklaşık 1500-2000 arasında öğrencinin aldığı görülmektedir.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Konu olarak kapsama giren konular ise, insan hakları, hayvan hakları ile çevre ve kültürel mirastır.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amaçları Nedir?

 • Toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Yozlaşma, tembellik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan “Sağlıksız Toplum – Sağlıksız Birey” sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak,
 • Kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek,
 • Kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşan öğrencilerimizi evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip “dünya insanı” olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmak.

Öğrencilerimizin Topluma Verdiği Hizmetler

I.Eğitim

 • Okuma yazma becerileri kazandırmak
 • İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin derslerine yardımcı olmak (Talebe göre farklı dersler olabilir)
 • Üniversiteye hazırlananlara yardımcı olmak
 • Kitap toplama kampanyaları düzenlemek
 • Yabancı öğrencilere, Erasmus öğrencilerine Türkçe öğretmek
 • Okullarda çeşitli konularda seminer, konferans düzenlemek
 • Okulların boya ve temizlik işlerine yardımcı olmak
 • Bilgi yarışmaları düzenlemek
 • Trafik işaretleri eğitimi
 • Satranç kursları
 • Resim, dans, halkoyunları, müzik eğitimleri
 • Kütüphanelerde görev almak

II.Sağlık

 • Hastanelerde talep ve ihtiyaca göre görev almak
 • Aile sağlığı merkezlerinde talep ve ihtiyaca göre görev almak
 • İlaç toplama kampanyaları düzenlemek
 • Kan bağışı ve organ bağışının önemini vurgulayacak sunumlar hazırlamak
 • Hastanede yatan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek

III. Sosyal

 • Yaşlı ve huzurevi faaliyetleri (Yaşlılarla sohbet, alışverişlerine yardım, temizlik ihtiyaçlarını giderme vb.)
 • Evde yalnız yaşayan yaşlı ve engellilere yardım
 • Çocuk esirgeme kurumlarında görev almak
 • Sokak çocuklarının eğitimi
 • Engellilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar
 • İlk yardım, deprem öncesi ve sonrası çalışmalar konusunda eğitim
 • Sivil savunma eğitimleri
 • Okul önlerinde gönüllü giriş çıkış saatlerinde gönüllü trafik polisliği
 • Müze ve ören yerlerinde gönüllü çalışma
 • Bağımlılıkla savaş eğitimi
 • Atıkların geri kazanılması eğitimi
 • Genç pazarda gönüllü çalışma
 • Gönüllü çocuk bakıcılığı
 • Oyuncak toplama kampanyası
 • Kıyafet toplama kampanyası
 • Aşevlerinde çalışmak
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev almak

IV. Çevre

 • Ağaç dikimi, dikilen ağaçların sulanması
 • Şehrin işlek bölgelerinde temizlik bilincinin yerleştirilmesi
 • Okullarda çevre temizliği konusunda etkinlikler düzenlemek
 • Atıkların geri kazanılması ile ilgili çalışmalar
 • Hayvan hakları bilincinin yerleştirilmesi

DERSİN UYGULANMASI SÜRECİ

1. HAFTA: Sorumlu öğretim elemanı, öğrencilerini “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi hakkında bilgilendirir ve dersin gereği olarak bireysel veya grupla hazırlayacaklar proje önerisi için rehberlik yapar.

2. HAFTA: Öğrenciler, bireysel veya ekip olarak hazırlayacakları “proje önerileri” ni (EK 1) sorumlu öğretim elemanına CD ve dosya olarak iletir.

3. HAFTA : Sorumlu öğretim elemanı, öğrencilerinin bireysel veya ekip olarak hazırladığı proje önerilerine ilişkin “proje önerileri sonuç raporu” nu (EK 2) Fakülte Koordinatörlüğü’ne CD ve dosya olarak iletir.

4.-9. HAFTA UYGULAMALAR

10. HAFTA: Öğrenciler, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında bireysel ya da ekip olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak “proje izleme raporu” nu (EK 3) sorumlu öğretim elemanına CD ve dosya olarak iletir.

14. HAFTA: Öğrenciler, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında bireysel ya da ekip olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak “proje sonuç raporu” nu (EK 4) sorumlu öğretim elemanına CD ve dosya olarak iletir.

Sorumlu öğretim elemanı, öğrencilerinin “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında bireysel ya da ekip olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak “sonuç raporu” nu (EK 5) Fakülte Koordinatörlüğü’ne CD ve dosya olarak iletir.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesini Okumak İçin Tıklayınız.

Fakülte Topluma Hizmet Koordinatörlerimiz.

Fakülte Koordinatörü: Doç.Dr. Yener ŞİŞMAN

Projeler

Ağaç Dikme Projesi
Çevre Eğitimi Projesi
Gülümse Hayata Projesi
Gürültü Haritası Projesi
İlaç Toplama Projesi
Kütüphanelerin Düzenlenmesi Projesi
Oyuncak Projesi
Engelli Eğitimi Projesi
Tiyatro Eğitimi Projesi

Ekler

EK 1 PROJE ÖNERİSİ (ÖĞRENCİ)
EK 2 PROJE ÖNERİLERİ SONUÇ RAPORU (ÖĞRETİM ELEMANI)
EK 3 PROJE İZLEME RAPORU (ÖĞRENCİ)
EK 4 PROJE SONUÇ RAPORU (ÖĞRENCİ)
EK 5 SONUÇ RAPORU (ÖĞRETİM ELEMANI)

İİBF Toplumun Hizmetinde (Video)