Yaz Okulu

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp, bahar yarıyılının devamı niteliğindedir ve öğrencilerin bahar yarıyılına ait genel not ortalamaları yaz okulu sonu itibariyle değerlendirmeye alınır. Ancak bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için yaz okulu ayrı bir yarıyıl gibi kabul edilir. Bahar yarıyılında hakkı saklı tutulan öğrenciler de isterlerse yaz okulundan ders alabilirler. Yaz okulu süresi normal öğretim süresi ile ilgili kısıtlamaların dışında tutulur.

Yaz okulunun amaçları şunlardır :

  •  Öğrencilerin önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları dersleri almalarını sağlamak,
  •  Öğrencilerin daha önceki dönemlerde alıp, yeteri düzeyde başarı sağlayamadıkları dersleri almalarını sağlamak,
  •  Öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,

Böylece bir yandan başarısız öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar etme olanağı vermek, başarılı öğrencilere daha kısa bir sürede mezun olabilme fırsatı sağlamak, diğer yandan tatil aylarındaki atıl fiziki kaynakları verimli hale getirmek, Güz ve Bahar dönemlerindeki yığılmaları önlemektir.

Yaz okulu, en az 35 öğretim gününden oluşur. Eğitime ilişkin akademik takvim ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır.

Yaz okulunda açılacak lisans dersleri, ilgili Bölümlerce; lisans üstü dersleri ilgili enstitü Anabilim/Anasanat dalları tarafından önerilir, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senato’nun  onayı ile belirlenir.

Kayıtlar, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır. Lisans ve önlisans öğrencileri yaz okulunda en çok 20,  lisansüstü öğrencileri 30 ECTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üniversitenin diğer birimlerince veya başka üniversitelerce okutulan ve eşdeğerliği ilgili bölümce kabul edilen derslere de bu sınırı aşmamak koşuluyla kayıt yaptırılabilir. Ancak, yaz okulunda Üniversitemizde açılan bir ders, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek zorunlu haller dışında, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.

Örgün öğrencilerin derslere devamı zorunludur. Derslere devam, ara sınavı, ödev, atölye, laboratuvar, uygulama, dönemsonu sınavı ve başarı notlarıyla ilgili konularda Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınavlara senatoca haklı ve geçerli sayılan bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı açılır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili öğretim biriminin Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.