Yatay ve Dikey Geçişler

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi ifade eder.

Esaslar

 1. Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, ön lisans diploma programlarına ikinci yarıyıldan, lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay geçiş yapılabilir. Ön lisans programlarının son yarıyılına, lisans programlarının ise son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,40) olması ve disiplin cezası almamış olması, ayrıca ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir. (FF, DZ ve YZ notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.)
 3. Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 4. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretimden birinci öğretime başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, mezun oluncaya kadar ikinci öğretim katkı payını öderler.
 5. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 6. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 7. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını veya Yabancı Dil hazırlık sınıfını başarmaları gerekir. Ayrıca başvuru sırasında ÜDS veya KPDS’den 65, Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan TOEFL / IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversitemiz Senatosunun öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.
 8. Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, öğretim dili İngilizce olan diploma programlarına, sadece öğretim dili İngilizce olan diploma programında kayıtlı öğrenciler kabul edilir.
 9. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.09.2002 tarih ve 34/16 Sayılı Kredili ve Mutlak Sistemdeki Not Karşılıklarının Belirlenmesine İlişkin Kararında yer alan not dönüşüm tablosu kullanılır.
 10. Yurtdışından yapılacak başvurularda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenime başlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. Kılavuzda yer almayan yurt dışı üniversitelerden yatay geçiş yapılabilmesi için öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınması gerekmektedir.
 11. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim dili Türkçe olan programlara geçişlerinde; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı lisans programları için en az “B1” düzeyinde, ön lisans programları için en az “A2” düzeyinde Türkçe puana sahip olmaları gerekir.
 12. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim dili İngilizce (% 100 İngilizce) olan programlara geçişlerinde Türkçe puan düzeyi aranmaz, ancak kısmen İngilizce (% 30 İngilizce) olan programlarda öğrencilerin Türkçe düzeylerini belgelemeleri gerekmektedir.
 13. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında Ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.
 14. Başvuru sonuçları Üniversitemizce belirlenen formatta, farklı üniversite kontenjanı dikkate alınarak, tüm başvuran adayların değerlendirilmesi ve kontenjan sayısı kadar yedek aday belirtmek suretiyle ilan edilir.
 15. İlgili komisyonlar, Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Öğrenciler daha önceki diploma programında almış oldukları derslerden muaf tutularak, genel not ortalaması sadece Üniversitemizden almış olduğu derslere göre belirlenir.

Eşdeğer Düzey: Önlisans veya Lisans Diploma Programlarından her birini ifade eder.
Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade eder.

İlgili Yönetmeliğin Tamamını Okumak İçin İçin Tıklayınız
http://www.anadolu.edu.tr/tr/kurumlar-arasi-yatay-gecis-esaslari

 

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini ifade eder.

Esaslar

 1. Eşdeğer düzeyde diploma programlarına (ön lisanstan ön lisans programlarına; lisans programlarından lisans programlarına) ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 2. Aynı düzeyde, farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir
 3. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretimden birinci öğretime başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, mezun oluncaya kadar ikinci öğretim katkı payını öderler.
 4. Kurumlararası Yatay Geçiş ile Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, kurum içi yatay geçiş yapabilmesi için kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
 5. Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması, genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,40) olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 6. Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.
 7. Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, öğretim dili İngilizce olan diploma programlarına, sadece öğretim dili İngilizce olan diploma programında kayıtlı öğrenciler kabul edilir.
 8. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan diploma programlarına, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında ÜDS veya KPDS’den 65, Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan TOEFL / IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversitemiz Senatosunun öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.
 9. Kurum içi yatay geçiş için aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir, ancak öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir programa kayıt yapılabilir.
 10. Başvuru sonuçları Üniversitemizce belirlenen formatta, tüm başvuran adayların değerlendirilmesi gösterilmek suretiyle ve kontenjan sayısı kadar yedek aday belirtilerek ilan edilir.
 11. Kurum içi yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin ders transferlerinde, transfer edilecek ders kredisinin Üniversitemizdeki ders kredisine eşit veya fazla olması, dersin içeriğinin uygun olması, ayrıca başarı notunun da en az CC veya YT harf notuna karşılık gelmesi gerekmektedir.

İlgili Yönetmeliğin Tamamını Okumak İçin İçin Tıklayınız
http://www.anadolu.edu.tr/tr/kurumlar-ici-yatay-gecis-esaslari

 

Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Onaylı Transkript
 • Disiplin Cezası Olmadığına Dair Belge
 • ECTS Kredilerini Gösteren Belge
 • Onaylı Ders İçerikleri
 • Onaylı %10 Belgesi (II. Öğretim Öğrencileri İçin)

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler

 • 12 Adet Fotoğraf (Erkekler kravatlı ve sakalsız)
 • Banka Dekontu
 • Nüfus Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah Belgesi