İkinci Anadal ve Yandal

İKİNCİ ANADAL (ÇİFT ANADAL)

Çift Anadal Programı Esasları Çift Anadal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı ifade eder.

Esaslar:

 1. Çift anadal programına başvurular, anadal programının en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında ilgili birime yapılır.
 2. Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 (4’lük sistemde 3.00) olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 3. Aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuru yapılabilir, ancak öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir “çift anadal programı”na kayıt yapılabilir. Aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 4. Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal programına yatay geçiş yapabilir. Kurum içi yatay geçiş başvurusu anadal programı not durum belgesi (transkript) ile yapılmalıdır.
 5. Kurumlararası yatay geçiş ile Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, çift anadal programına başvurabilmeleri için kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler başvuruda bulunamazlar.
 6. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında ÜDS veya KPDS’den 65, Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan TOEFL / IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversitemiz Senatosunun öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.
 7. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına kabulde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.
 8. Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. İki programa birden sayılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve başvurulan birimin yönetim kurulu kararı ile Üniversitece belirlenen formatta kesinleşir. İkinci anadal programından en az 60 ECTS kredilik ders alınması zorunludur.
 9. Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği her iki program için geçerli sayılır. İkinci anadal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ikinci anadal programının bağlı olduğu birimin onayı ile dönem izni verilebilir ve bu süre ikinci anadal programını bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.
 10. Çift anadal programından izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.
 11. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (4’lük sistemde 2,80) olması gerekir.
 12. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e (4’lük sistemde 2,60) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in (4’lük sistemde 2,60) altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 13. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması hâlinde verilebilir.
 14. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca ikinci anadal öğrenimi yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği ikinci anadal programını veren birim yetkilidir.
 15. Çift anadal programında başarısızlık veya kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilere istemeleri halinde anadal transkriptinde yer almayan en az 30 ECTS kredilik dersi başarmış olmaları koşulu ile “Yandal Sertifikası” verilir.
 16. Staj zorunluluğu olan çift anadal programına kayıt yaptıran öğrenciler, bu programdaki staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadırlar.
 17. Eğitim Fakültesi programları ile diğer lisans programları arasında çift anadal programı uygulaması bulunmamaktadır.

Çift Anadal Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • İnternetten alınan Başvuru Formu
 • Onaylı Transkript
 • Disiplin cezası olmadığına dair belge

İlgili yönetmelik ve kontenjanları görmek için tıklayınız.

YANDAL

Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Esaslar:

 1. Yandal programına başvurular, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında ilgili birime yapılır.
 2. Yandal programına başvuru yapacak öğrencinin lisans programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 (4’lük sistemde 2,60) olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 3. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan yandal programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler kabul edilir.
 4. Kurumlararası Yatay Geçiş veya Dikey Geçiş ile Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yandal programına başvurabilmeleri için kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. Kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin başvurularında, bir önceki programa kayıt yaptırdıklarında oluşturulan intibak formları ile başvuru yapmaları, Dikey Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin ise lisans öğrenimine hazırlık programını (intibak) tamamladıktan sonra en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 5. Yandal programına kabul edilen öğrenci, ilgili birimin kurul kararı ile belirlenmiş olan, en az 30 ECTS kredisinden oluşan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
 6. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,40) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 7. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu (yandal yaptığı birim) kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda anadal programına ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca yandal öğrenimi yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, anadal programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.
 8. Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
 9. Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği her iki program için geçerli sayılır. Yandal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programının bağlı olduğu birimin onayı ile dönem izni verilebilir ve bu süre yandal programını bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.
 10. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.
 11. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
 12. Yandal programından izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.
 13. Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2,00 nin altında kalan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir. Yandal Programından ilişiği kesilen öğrenciler, bu programda aldığı dersleri Anadal Programı Yönetim Kurulu Kararı ile Seçmeli veya Mesleki Seçmeli olarak veya Üniversitemiz kataloğunda aynı kod, aynı kredi ve aynı içerikte ise zorunlu ders olarak saydırabilir.

Yandal Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

 • İnternetten alınan Başvuru Formu
 • Onaylı Transkript
 • Disiplin cezası olmadığına dair belge

İlgili yönetmelik ve kontenjanları görmek için tıklayınız.