Fakülte Kurulu

KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

GÖREVLERİ
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

DEKAN : Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR
ÜYE : Prof. Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU
ÜYE : Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
ÜYE : Prof. Dr. Erol KUTLU
ÜYE : Prof. Dr. M. Erkan ÜYÜMEZ
ÜYE : Prof. Dr. Murat ERCAN
ÜYE : Prof. Dr. Metin COŞKUN
ÜYE : Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER
ÜYE : Prof. Dr. Gülfidan BARIŞ
ÜYE : Doç. Dr. Zerrin Sungur TAŞDEMİR
ÜYE : Doç. Dr. Mustafa KARACA
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Sedef OLUKLULU
RAPORTÖR : Mehmet YÖNT