Fakülte Kurulu

KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

GÖREVLERİ
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
DEKAN V.    :Prof. Dr. İlyas ŞIKLAR
ÜYE   :Prof. Dr. İlyas ŞIKLAR
ÜYE   :Prof. Dr. Sevgi Ayşe ÖZTÜRK
ÜYE   :Prof. Dr. Recai DÖNMEZ
ÜYE   :Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL
ÜYE   :Prof. Dr. Emel ŞIKLAR
ÜYE   :Prof. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU
ÜYE   :Prof. Dr. Özgür TONUS
ÜYE   :Doç. Dr. A.Banu BAŞAR
ÜYE   :Doç. Dr. A.Emre DEMİRCİ
ÜYE   :Yrd. Doç. Dr. Sevilay KÜÇÜKSAKARYA